รายการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับ รายการวิเคราะห์ วิเคราะห์/เครื่องมือ ค่าบริการ
- หาปริมาณธาตุ/โลหะหนัก ในน้ำ,ดิน,พืช,อื่นๆ
ค่าเตรียมตัวอย่าง /ตัวอย่าง 400
ค่าเตรียมสารละลายมาตรฐาน/ธาตุ 400
รายการธาตุที่วิเคราะห์ (ต่อตัวอย่าง) ดังนี้
- สารหนู(As) ICP-OES 500
- แคดเมี่ยม(Cd) ICP-OES 500
- โคบอลต์(Co) ICP-OES 500
- โครเมี่ยม(Cr) ICP-OES 500
- ทองแดง(Cu) ICP-OES 500
- นิเกิล(Ni) ICP-OES 500
- ตะกั่ว(Pb) ICP-OES 500
- สังกะสี(Zn) ICP-OES 500
- อลูมิเนียม(Al) ICP-OES 500
- ซิลเวอร์(Ag) ICP-OES 500
- โบรอน(B) ICP-OES 500
- แบเรียม(Ba) ICP-OES 500
- บิสมัส(Bi) ICP-OES 500
- แคลเซียม(Ca) ICP-OES 500
- เหล็ก(Fe) ICP-OES 500
- แกลเลียม(Ga) ICP-OES 500
- อินเดียม(In) ICP-OES 500
- โพแทสเซี่ยม(K) ICP-OES 500
- ลิเทียม(Li) ICP-OES 500
- แมกนีเซียม(Mg) ICP-OES 500
- แมงกานีส(Mn) ICP-OES 500
- โซเดียม(Na) ICP-OES 500
- สตรอมเซียม(Sr) ICP-OES 500
- การทดสอบคุณภาพน้ำ
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH Meter 300
- บีโอดี(BOD) BOD Apparatus 500
- COD COD Apparatus 400
- ดีโอ (Dissolved Oxygen, DO) DO Meter 300
- ความกระด้าง (Total Hardness as CaCO3) Tritration 300
- ความกระด้างแคลเซียม (Ca- Hardness as CaCO3) 400
- ความกระด้างแมกนีเซียม (Mg- Hardness as CaCO3) 400
- ความเป็นด่าง (Total Alkalinity) 300
- ไนเตรต (Nitrate) 400
- ไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) 400
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) AOAC 250
- ค่าทีดีเอส (Total Dissolve Solids) AOAC 250
- ซัลเฟต (Sulfate) 400
- คลอไรด์ (Chloride) 400
- ค่าความขุ่น (Turibidity) 200
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 500
- การวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพในอาหาร
- โปรตีน (Total Protein) Kjeldahl Method 700
- ไนโตรเจน (Total Nitrogen) Kjeldahl Method 700
- ไขมัน 700
- สารเยื่อใย (Crude Fiber) AOAC 500
- เถ้า (Ash) AOAC 400
- ความชื้น Moisture Balance 300
- คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 1000
- ค่าพลังงานความร้อน 1000
- ส่วนประกอบหลัก (Proximate) 2500
- การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์
- Total Plate Count BAM/ISO 400
- แบคทีเรีย (Bacteria) BAM/ISO 400
- บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) BAM/ISO 800
- โคลิฟอร์ม (Coliforms) MPN/ml BAM/ISO 800
- E. Coli BAM/ISO 800
- ฟีคัล โคลิฟอร์ม (Fecal coliforms) MPN/g BAM/ISO 800
- ซาโมเนลลา (Samonella) BAM/ISO 800
- Staphylococcuc aureus BAM/ISO 800

กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด