ประชุมการพัฒนา​ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณา เพื่อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2565


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี ประธานที่ประชุม ร่วมกับ อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ และ ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนา​ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ​ทางด้านอาหาร​ พืชสมุนไพร​ การแปรรูป​ เพื่อพัฒนาชุดโครงการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ​ เพื่อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
           


วันที่ 10-02-2564
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์