กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆมัธยมชั้นปี่ที่6 ณ โรงเรียนอุดมศรีวิทยา ขอขอบคุณทางโรงเรียน คุณครู และน้องๆ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
         


วันที่ 18-12-2563
ณ โรงเรียนอุดมศรีวิทยา