ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีคณบดีเป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการบริหารคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       


วันที่ 18-12-2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3