คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขัน Young DESIGNER Contest 2020


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขัน Young DESIGNER Contest 2020 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี นางสาวอภิษฎา มั่นพัฒนาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาววรินทรา แซ่ว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


วันที่ 00-00-0000
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี