การประชุม การยื่นของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานการประชุม การยื่นของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
                 


วันที่ 03-12-2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์