การจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC 2021


วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC 2021 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการจากเครือข่ายภายนอก และคณะกรรมการดำเนินงานภายในเข้าร่วมประชุม
     


วันที่ 03-12-2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3