กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี




                         






วันที่ 02-12-2563
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี