พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาความเข้าแข็งต่อภัยพิบัติไทย


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี พร้อมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์กร ADPC ร่วมกับ ดร.พิจิตต รัตตกุล พร้อมอธิการบดี ตัวแทนผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องงานป้องกันภัยพิบัติ โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาความเข้าแข็งต่อภัยพิบัติไทย ระหว่างมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา 15 แห่ง ณ.ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
                 


วันที่ 26-11-2563
ณ.ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.