ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ASTC 2021


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 ASTC 2021 เพื่อให้การดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ASTC 2021 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง เป็นประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ASTC 2021 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                       


วันที่ 25-11-2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม