ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะรองคณบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       


วันที่ 25-11-2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3