ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ


ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาพร้อมทั้งบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกฝึกสหกิจศึกษา
       


วันที่ 11-11-2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี