โครงการสนับสนุนให้บุคลากรวิเคราะห์ค่างาน


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรวิเคราะห์ค่างานและทำผลงานเสนอเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข และ คุณสุภัทรา อภิชาติ มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรคณะ
       


วันที่ 11-11-2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์