ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 วันนี้ได้มีโอกาสพบครูแนะแนวและนักเรียน
         


วันที่ 13-10-2563
โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์