ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี


ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
         


วันที่ 12-09-2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์