กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563


หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 08-09-2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3