เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ แก้วอ่อน
               


วันที่ 14-08-2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์