ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ


วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
                 


วันที่ 20-08-2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3