ฝึกอบรมและปฏิบัติทำอาหารในลักษณะ Private Coures


หลักสูตร คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติทำอาหารในลักษณะ Private Coures ณ ห้องปฏิบัติการครัวร้อน อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
                                   


วันที่ 23-07-2563
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์