กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ดำเนินกิจกรรม วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
                                   


วันที่ 13-07-2563
ณ อาคารเรียนรวมวิทย์ ชั้น 5