การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน 2563
 


วันที่ 27-06-2563
ออนไลน์