การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร คือ หหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
                   


วันที่ 19-06-2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี