การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
     


วันที่ 18-06-2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี