กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ ณ ห้องประชุมห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                             


วันที่ 18-06-2563
ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์