คณะวิทย์ใส่ใจคุณ ❤ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด


คณะวิทย์ใส่ใจคุณ ❤ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด จากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน คณะวิทย์ฯเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ​และ​ความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ
           


วันที่ 17-06-2563
ณ อาคารเรียนรวมวิทย์