ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 17 มิถุนายน 2563


วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร และหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
         


วันที่ 17-06-2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี