ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 16 มิถุนายน 2563


วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตฟิสิกส์ประยุกต์
               


วันที่ 16-06-2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี