ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 15 มิถุนายน 2563


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรเคมี
               


วันที่ 15-06-2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี