การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ : การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบมีส่วนร่วมและติดตามวันที่ 8 มิ.ย. 2563 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                       


วันที่ 08-06-2563
ณ ห้องประชุมราชพฤก