คัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
                                 


วันที่ 25-05-2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์