การประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย


เป็นการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย เป็นการประกวดในรูปแบบการผสมผสานระหว่างยุคสมัย ในภายใต้แนวคิด "ศิลปวัฒนธรรมไทย 4.0"
       


วันที่ 00-00-0000
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม