กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom วันพฤหัสบดีที่ 21พฤษภาคม 253 เวลา 9.00-16.30น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                               


วันที่ 21-05-2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์