โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง งานบริหารงานทรัพย์สินและรายได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรจิตอาสาของหน่วยงานต่างๆ
                           


วันที่ 27-04-2563
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์