โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา


โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 วันที่ 1 ,7,8,15,21,28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ อาคารเรียน ตึก สสร
                                   


วันที่ 01-03-2563
ณ อาคารเรียน ตึก สสร