ทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : ทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 กุมกาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 19.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                   


วันที่ 26-02-2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี