Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques


กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques" วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                   


วันที่ 26-02-2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี