Mocktail


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mocktails หลังจากที่อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกแล้ว ได้นำความรู้มาเผยแพร่โดยมาเป็นวิทยากรอบรมให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะขอขอบคุณวิทยากร ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล และทีมงาน
                                   


วันที่ 19-02-2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์