ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กลมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร


ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กลมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9รูป ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
                                   


วันที่ 15-02-2563
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์