คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดบูธและเข้าร่วมชม "นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า"


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดบูธและเข้าร่วมชม "นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า" ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
                               


วันที่ 14-02-2563
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์