คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
                                   


วันที่ 12-02-2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์