★ ประวัติความเป็นมาโดยย่อ


            ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ว่า การพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวมระดับประเทศนั้น เป็นภารกิจที่เร่งด่วนที่จะต้องจัดการพัฒนาให้สูงขึ้น และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการระดับบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ศักยภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นภารกิจที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว โดยการจัดสร้างอาคาร สถานที่ การจัดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาบุคลากรเป็นการเสนองานภารกิจในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

           ติดต่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 02-9093041 โทรสาร 02-9093042