Index of /backend/files

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[  ]ขั้นตอนการจัดหาสิ่งสนับสนุนในรายวิชาปฏิบัติการ.pdf.pdf27-Feb-2020 14:38 217K 
[  ]ขั้นตอนการเบิกจ่ายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโภชนาการ.pdf.pdf27-Feb-2020 14:38 225K 
[  ]ขั้นตอนการเบิกอุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือ.pdf.pdf27-Feb-2020 14:38 570K 
[  ]ขั้นตอนการให้บริการห้องปฏิบัติการ นอกคาบเรียน.pdf.pdf27-Feb-2020 14:38 226K 
[  ]คู่มือการลงทะเบียน.pdf27-Feb-2020 14:38 771K 
[  ]พรบ.ข้าราชการพลเรือน.pdf27-Feb-2020 14:38 251K 
[  ]พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ.pdf27-Feb-2020 14:38 174K 
[  ]มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(53-58).pdf27-Feb-2020 14:38 127K 
[  ]มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60).pdf27-Feb-2020 14:38 135K 
[  ]มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(61 เป็นต้นไป).pdf27-Feb-2020 14:38 174K 
[  ]หนังสือแบ่งสัดส่วนงาน.doc27-Feb-2020 14:38 42K 
[  ]แบบขออนุญาตไปราชการ.doc27-Feb-2020 14:38 38K 
[  ]แบบ ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว.pdf27-Feb-2020 14:38 127K 
[  ]แบบ บันทึกข้อความขอจองรายวิชา (ไม่ได้จองรายวิชาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย).pdf27-Feb-2020 14:38 168K 
[  ]แบบฟรอร์มแผนปฏิบัติการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562.doc27-Feb-2020 14:38 263K 
[  ]แบบฟอร์มขอสอนชดเชย.pdf27-Feb-2020 14:38 89K 
[  ]แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่.docx27-Feb-2020 14:38 18K 
[  ]แบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษา.doc27-Feb-2020 14:38 164K 
[  ]แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์เครื่องฉาย (Projector).docx27-Feb-2020 14:38 20K 
[  ]แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์เครื่องฉาย (Projector).pdf27-Feb-2020 14:38 94K 
[  ]แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ IT.pdf27-Feb-2020 14:38 91K 
[  ]แบบฟอร์มขอใช้เครื่องฉาย.pdf27-Feb-2020 14:38 94K 
[  ]แบบฟอร์มขอใช้เครื่องVisualizer.docx27-Feb-2020 14:38 20K 
[  ]แบบฟอร์มตอบรับเป็นวิทยากร.docx27-Feb-2020 14:38 19K 
[  ]แบบฟอร์มใบลาออก.pdf27-Feb-2020 14:38 93K 
[  ]แบบ มรว.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf27-Feb-2020 14:38 157K 
[  ]แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา.pdf27-Feb-2020 14:38 119K 
[  ]แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน).pdf27-Feb-2020 14:38 139K 
[  ]แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร.pdf27-Feb-2020 14:38 144K 
[  ]แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา.pdf27-Feb-2020 14:38 193K 
[  ]แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา).pdf27-Feb-2020 14:38 200K 
[  ]แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.).pdf27-Feb-2020 14:38 194K 
[  ]แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน.pdf27-Feb-2020 14:38 330K 
[  ]แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน.pdf27-Feb-2020 14:38 122K 
[  ]แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน.pdf27-Feb-2020 14:38 121K 
[  ]แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา.pdf27-Feb-2020 14:38 137K 
[  ]แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก.pdf27-Feb-2020 14:38 131K 
[  ]แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค.pdf27-Feb-2020 14:38 117K 
[  ]แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา.pdf27-Feb-2020 14:38 128K 
[  ]แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ.pdf27-Feb-2020 14:38 144K 
[  ]แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น.pdf27-Feb-2020 14:38 125K 
[  ]แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง.pdf27-Feb-2020 14:38 106K 
[  ]แบบ มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน.pdf27-Feb-2020 14:38 120K 
[  ]แบบ มรว.17 คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา.pdf27-Feb-2020 14:38 118K 
[  ]แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน.pdf27-Feb-2020 14:38 118K 
[  ]แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ.pdf27-Feb-2020 14:38 132K 
[  ]แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด.pdf27-Feb-2020 14:38 139K 
[  ]แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา.pdf27-Feb-2020 14:38 108K 
[  ]แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร.pdf27-Feb-2020 14:38 177K 
[  ]ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ.pdf27-Feb-2020 14:38 1.5M 
[  ]ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ.doc27-Feb-2020 14:38 31K 
[  ]ใบลาพักผ่อน.pdf.pdf27-Feb-2020 14:38 98K 
[  ]9-Contract007.doc27-Feb-2020 14:38 36K 
[  ]FromComputer.pdf27-Feb-2020 14:38 252K 
[  ]TestFileวิจัย.docx27-Feb-2020 14:38 61K 
[  ]stude2555.pdf27-Feb-2020 14:38 22M 
[  ]stude_2554.pdf27-Feb-2020 14:38 3.9M 
[  ]stude_2556.pdf27-Feb-2020 14:38 29M 
[  ]stude_2557.pdf27-Feb-2020 14:38 26M 
[  ]stude_2558.pdf27-Feb-2020 14:38 8.4M 
[  ]stude_2559.pdf27-Feb-2020 14:38 6.2M 
[  ]stude_2560.pdf27-Feb-2020 14:38 5.8M 
[  ]stude_2561.pdf27-Feb-2020 14:38 8.0M 
[  ]stude_2562.pdf27-Feb-2020 14:38 9.6M 
[  ]vru_6101.docx27-Feb-2020 14:38 131K 

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at scc.vru.ac.th Port 80