อธิการบดีี
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
 
   
      

รองอธิการบดี

ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ วิวัฒนปฐพี


ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว


ดร.สุเทพ บุญซ้อน


ผศ.ร้อยโทหญิง วิภาวี  เกียรติศิริ

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย

 
   
โครงสร้าง
ระดับศูนย์วิทยาศาสตร
        

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

อ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักด

 
   
 

รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข

 
ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์
และการประกันคุณภาพ
ฝ่ายห้องปฎิบัติการและงานวิจัย ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ

อ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี(หัวหน้าฝ่าย)
ผศ.ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม
อ.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
อ.ดรุณี หันวิสัย
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
นางสาวเมลดา วงค์จันตรา
ดร.วิรามศรี ศรีพจนารถ


ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
ดร.น้ำฝน ศีตะจิตติ์
อ.ณพัฐอร บัวฉุน
นางสาวอนัญญา พิมปรุ
นายธวัชชัย ไร่ดี

ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข (หัวหน้าฝ่าย)
อ.ไพรินทร์ จิตกระจ่าง

อ.จันทราทิพย์ วงษ์กฤษ
อ.จุฑารัตน์ พงษ์โนรี
อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
นางสาวมณทิพย์ จันทร์แก้ว
นางสาวพันธิดาธิ์ น้ำใส

     
   

 


(ประธานกรรมการ)
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข
(ประธานกรรมการ)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
 
ผศ.ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรวิทยฯเครื่องสำอาง
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรเทคโนฯชีวภาพ
อ.ไพรินทร์ จิตกระจ่าง
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรวิทย์ฯคอมพิวเตอร์
อ.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรวิทย์ฯสิ่งแวดล้อม
ดร.น้ำฝน ศีตะจิตติ์
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
อ.จันทราทิพย์ วงษ์กฤษ
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
   
อ.ดรุณี หันวิสัย
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์
อ.ดวงมณี บัวฉุน
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม
อ.จุฑารัตน์ พงษ์โนรี
(กรรมการ)

อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
 

(กรรมการ)
นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
นางสาวอนัญญา พิมปรุ
(กรรมการ)
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการชีววิทยา
อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
(กรรมการ)
อาจารย์หลักสูตรเทคโนฯชีวภาพ
 
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
(กรรมการ)
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
นายธวัชชัย ไร่ดี
(กรรมการและเลขานุการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(กรรมการและเลขานุการ)
อาจารย์หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม
นางสาวเมลดา วงค์จันตรา
(กรรมการ)
นักวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาี
นางสาวนฤมล จิตตะคาม
(กรรมการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมณทิพย์ จันทร์แก้ว
(กรรมการ)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทย์ฯสิ่งแวดล้อม
 
ดร.วิรามศรี ศรีพจนารถ
(กรรมการและเลขานุการ)
อาจารย์หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม
  นางสาวพันธิดาธิ์ น้ำใส
(กรรมการ)
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเคมี
   
  พนักงานทำความสะอาด  
 

 
   
 

นางต้อย กลิ่นทวี
พนักงานทำความสะอาด

 
     
     

 


 

- สารานุกรมเสรี : มหาลัยราชภัฏ

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รภ.ลำปาง

- สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงผู้บริหาร


ศูนย์วิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์์์ ให้บริการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และวิธีการที่ได้มาตรฐานเช่น AOAC, ASTM โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการวิเคราะห์และค่าบริการ ติดต่อ : หทัยกานต์ โชติกลาง (นักวิทยาศาสตร์, Scientist)
โทรศัพท์ : 0-2529-0674 ต่อ 234 ต่อ 31
รายการที่รับตรวจวิเคราะห์
1 หาปริมาณธาตุในน้ำ,ในดินและในพืช
2 หาปริมาณโลหะหนักในน้ำ ,ในดิน และในพืช
3 ธาตุและสารประกอบ อัดเป็นแผ่น (pellet)ด้วย KBr
4 วัดค่าพลังงานความร้อนของสารอินทรีย์
5 หาปริมาณ แบคทีเรียในน้ำ
6 ตรวจสอบ RoHS (โลหะหนัก 4 ชนิด)
7 บริการย่อยสารตัวอย่าง (ขึ้นกับชนิดตัวอย่าง)
8 หาปริมาณ Soluble iron (ปริมาณ –เหล็กในน้ำ)
9 หาปริมาณ Sulfate
10 ทดสอบคุณภาพน้ำผิวดิน แบบชุด
11 ทดสอบคุณภาพ -น้ำทิ้งจากอาคาร แบบชุด
12 ทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งทั่วไป แบบชุด
13 ทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
14 ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี
15 การวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพในอาหาร
16 การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์
17 การตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร
18 การวิเคราะห์ปุ๋ย (เคมี/อินทรีย์/ชีวภาพ
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร 02 9093042 โทรสาร 02 9093041